About

Smart Locker Co., Ltd.

       บริษัท สมาร์ท ล็อกเกอร์ จำกัด (Smart Locker Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบล็อกเกอร์อัจฉริยะสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ

      ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่างๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า Smart Home หรือ Smart Office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
 
      ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ

สโลแกน

ใส่ใจคุณภาพ และการบริการ

ผลิตภัณฑ์

1. ประตูอัตโนมัติ
2. ประตูรั้วรีโมท
3. ระบบเข้าออกประตู
4. กระจกอลูมิเนียม
5. ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
6. กล้องวงจรปิด

จำหน่ายให้กับ

องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น

พัฒนาองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

พัฒนากระบวนการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาบุคลากร

ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม

พัฒนาองค์กร

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม